Drewpolgil

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i plików cookies

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, a także w jakim celu wykorzystywane są pliki cookies. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1.Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo, Produkcyjno- Handlowe Drewpol, Żuraw 8, 98-277 Brąszewice, Regon 731656358, Nip 827-180-72-62 (zwana dalej „Administratorem”).

Adres do korespondencji Administratora:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno- Handlowe Drewpol
Żuraw 8, 98-277 Brąszewice
Regon 731656358, Nip 827-180-72-62
Tel. 515 703 390, biuro@drewpolgil.pl

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

„Administrator” będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:
a) wykonania i zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez Administratora usług i usług z tym związanych innych niż, o których mowa w lit. b) poniżej – podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”);
b) udzielania Pani/Panu świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, terapia, pomoc psychologiczna itp.) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia) – podstawa prawna przetwarzania: art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (zwanego dalej „RODO”) w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa medycznego;
c) ochrony Pani/ Pana żywotnych interesów (w szczególności ratowania Pani/Pana zdrowia, życia) – podstawa prawna przetwarzania: art. 9 ust. 1 lit. c RODO;
d) obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
e) prowadzenia działalności marketingowej i promocyjnej Administratora – polegającej np.: na przekazywaniu materiałów promujących produkty i usługi własne Administratora – podstawa prawna przetwarzania danych w takim przypadku jest Państwa zgoda i art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust 2 lit. a RODO;
f) realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami powszechnie obowiązującymi regulującymi kwestie podatkowe oraz rachunkowo-księgowe);

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które mogą być niezbędne do celów wskazanych w pkt 2 powyżej, tj. w szczególności
  • dane, które Pan/Pani podaje podczas korzystania z naszej witryny internetowej, w tym podczas uzupełnienia formularza kontaktowego, tj. w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail;
  • na potrzeby umawiania wizyt/konsultacji: dane obejmujące m. in. imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, PESEL lub w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego).

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

W zawiązku z realizacją usług Państwa zebrane dane osobowe mogą być przez nas przekazane podmiotom zewnętrznym świadczącym naszej firmie usługi niezbędne do realizacji prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, w tym w szczególności:
  • podmiotom leczniczym współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym również zleceniobiorcy i osoby świadczące na rzecz administratora usługi medyczne i lecznicze,
  • dostawcom usług rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, umożliwiających udzielanie Pani/Panu świadczeń,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawa, tym w szczególności w przypadku statusu pacjenta – Rzecznikowi Praw Pacjenta, NFZ,
  • podmiotom świadczącym dla naszej firmy usługi z zakresu pomocy prawnej,
  • podmiotowi świadczącemu naszej firmie usługi z zakresu IT,
  • podmiotowi zapewniającemu techniczno-organizacyjne funkcjonowanie witryny internetowej, w tym sklepu internetowego, w tym także opcji komentowania.
Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o informację o podmiotach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe.
Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani danych w celach marketingu bezpośredniego (przekazywanie informacji handlowych) Administrator może przekazać Pana/Pani dane osobowe także do podmiotów współpracujących, w celu przedstawienia informacji o ich usługach lub ofercie.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt lub umożliwić skorzystanie z usług Administratora.

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
1) dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
2) sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
3) usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
4) ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.
5) przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
6) wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
7) sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie o Pana/Pani zastrzeżeniach.

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.
W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem pod następującym adresem do doręczeń Administratora ujawnionym w CEIDG:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno- Handlowe Drewpol
Żuraw 8, 98-277 Brąszewice
Regon 731656358, Nip 827-180-72-62
Tel. 515 703 390, biuro@drewpolgil.pl

10. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Nasza strona internetowa https://drewpolgil.pl/ używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies stosowane są przede wszystkim w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Dzięki nim możemy umożliwić korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, umożliwić „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., a także indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Strona wykorzystuje jednak pliki cookies także w celach statystycznych.
Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, tj. m.in. przez
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Pamiętaj jednak, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika w zakresie plików cookies mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.